U zadnje vrijeme se zakonski zahtjevi o ispuštanju industrijskog otpadnog zraka se više pooštravaju, iz tog razloga će biti potrebno ugrađivati filtere za zrak.

Sa filterom sprječavamo emisiju štetnih hemikalija u okolinu. Primjeri takvih hemikalija su hlapljive organske supstance. Njihovu dozvoljenu koncentraciju u izlaznom zraku propisuju EU direktiva.

Sa filterom za čišćenje zraka omogućujemo da se ne prekorače maksimalne dozvoljene koncentracije štetnih hemikalija u izlaznom zraku.