Tretman voda text
Okna i šahtovi
Tretman voda text
Sanitarno-fekalne vode
Tretman voda text
Oborinske zauljene vode
Tretman voda text
Industrijske otpadne vode
Tretman voda text
Prepumpne stanice
Tretman voda text
Vodovodni sistemi
Tretman voda text
Mostovska odvodnja

Sve vode koje su iskorištene za nekakvu namjenu bilo da je riječ o kućanskim, industrijskim ili poljoprivrednim vodama, potrebno ih je je na taj način obraditi i odvesti u prirodni prijemnik ili kanalizaciju bez štetnih posljedica za okoliš i bez narušavanja prirodnog kružnog toka.

Neprečišćene otpadne vode imaju u prosjeku povišenu temperaturu, mogu biti izvor za različite tipove onečišćenja okoliša, na primjer, emisija kemikalijama, čestica aerosola, mikroorganizama, neugodnih mirisa.

Otpadne vode dijelimo na:

  • sanitarno-fekalne vode,
  • industrijske vode,
  • poljoprivredne vode,
  • atmosferske vode,
  • infiltracione vode.

Sanitarno-fekalne otpadne vode koje nastaju na sanitarnim čvorovima stambenih, javnih i drugih objekata gdje žive i rade ljudi, koji u fiziološkom procesu produkuju zagađenja u tečnom i čvrstom obliku. Ovdje ubrajamo i otpadne vode od čišćenja prostorija, spremanja hrane, pranja posuđa i rublja, održavanje lične higijene.

Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje, kao i prilikom pranja aparata, uređaja i drugo. Danas postoji veliki broj po karakteru različitih industrijskih otpadnih voda, koje se dijele na niz podtipova u zavisnosti od tehnologije proizvodnje.
Zagađenje vode kao posljedica poljoprivredne aktivnosti nastaju kada kiša i otopljeni snijeg protiču preko zemljišta čije stanje je već narušeno ne kontrolisanom obradom te sapiru i sa sobom odnose kemijska sredstva i nutrijente u najbliža jezera, rijeke, močvare, obalne vode ili ih sapiraju podzemne vode.

Atmosferske otpadne vode – ove vode se formiraju kao površinski oticaj od padavina i otopljenog snijega sa urbanog područja. U ove vode se ubrajaju i otpadne vode od pranja uličnih površina, trotoara i drugo.
Obrada otpadne vode predstavlja postupke pomoću kojih se vrši smanjenje zagađenja do onih količina ili koncentracija s kojima prečišćene otpadne vode ispuštene u prirodne vodene sisteme ne predstavljaju ne željene promjene u životnoj sredini. Prema tome, tretman otpadne vode obuhvata niz operacija i postupaka kojima se iz vode uklanjaju suspendovane i rastvorene supstance, odnosno sve materije koje mijenjaju osobine vode.

Infiltracione otpadne vode su podzemne vode koje dotiču u kanalizacionu mrežu prko cjevnih spojeva, drenažnih sistema i slično. Po svom kvalitetu su najčistije, međutim, u većim količinama kad razblaže sanitarne vode, mogu da poremete biološko prečišćavanje na postrojenjima.